ഫീച്ചേസ്

ഒലിവ് റിഡ്‌ലി കടലാമകളുടെ കൂടുകള്‍ കണ്ടെത്തി

ഷാർജയുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻക്ലേവ് ഖോർ കൽബയിലെ കൽബ കിംഗ്ഫിഷർ റിട്രീറ്റിലെ കടൽത്തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു കടലാമക്കുഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അടുത്തിടെ നിരീക്ഷിച്ചതായി EPAA അറിയിപ്പ് പറഞ്ഞു

Call Now Button