മറുവാദം

പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കൽ – ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് ദുരിതകയങ്ങളിലാഴ്ത്തും

നാട്ടിൽ ജൂൺ മാസത്തോടെ മഴ കനക്കും. അതോടെ അവിടെയും കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച മട്ടിലാകണമെന്നില്ല. ഈ വർഷവും ഒരു പ്രളയ സാധ്യത തള്ളാനാകില്ല. മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയായാൽ പിന്നെ സർക്കാരിന് മടങ്ങി വരുന്നവരുടെ കാര്യം ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ നോക്കാനും സാധിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല

മഹാമാരിയെ ഉള്ളിൽ പേറുന്നവർ

മുെമ്പാരിക്കലും അറബ് ലോകത്തെ ബുദ്ധിജീവികളും എഴുത്തുകാരും സർഗപ്രതിഭകളും ഇന്ത്യൻ സംഭവപരമ്പരകളെ കുറിച്ച് ഇത്രമേൽ ആകുലപ്പെട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. പാകിസ്താെൻറ എല്ലാ കുൽസിത നീക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ആ രാജ്യത്തേതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയോട് ചേർന്നു നിൽക്കുക തന്നെയാണ് അറബ് ലോകം

Call Now Button